ONLINE İŞ BAŞVURUSUNDA BULUNAN ÇALIŞAN ADAYLARI İÇİN
KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA BEYANI
1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) uyarınca, Seç Güvenlik Türkiye’de kurulu
Seç Güvenlik LTD ŞTİ olarak, veri
sorumlusu sıfatıyla, siz çalışan adaylarımızın kişisel verilerini aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve
dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek,
güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere
açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Başta KVKK mevzuatı olmak üzere ve ilgili mevzuat kapsamında, online iş başvurularında Seç Güvenlik ile paylaştığınız
 paylaşacağınız kimlik, iletişim, askerli durumu, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlara dayalı kişisel verileriniz,
çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülebilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, saklama ve
arşiv faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve sonuçlanabilmesi amacıyla işlenebilecektir.

 Bu kapsamda mezkûr kişisel
verileriniz, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde
saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında Seç Güvenlik tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak
KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

Bahse konu kişisel veriler; Kanunun 5. Maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan
doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri
sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya
korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, ilgili kişinin rızası” hukuki sebeplerine dayalı
olarak otomatik yolla işlenmektedir.


Seç Güvenlik’in veri işleme politikası hakkında detaylı bilgiyi www.secguvenlik.com.tr adresinde yer alan “Seç Güvenlik
Türkiye Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Beyanı”nda bulabilirsiniz.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen yine yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere
uygun olarak çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla 1. Maddede belirtilen Seç Güvenlik
Şirketi  ile ürün ve hizmet alıcılarına aktarılabilecektir.

4. KVKK’nın 11. Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak, www.secguvenlik.com.tr adresindeki formu
doldurup imzalayarak  Bağcılar Mahallesi Açın Caddesi 282. Sokak 5/10, G.O.P Çankaya, Ankara adresine iletebilirsiniz.
Seç Güvenlik, talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kurul tarafından belirlenen
tarifedeki ücret alınacaktır.

5. Bilgilerinizin Güncellenmesi Talebi
Topladığımız kişisel verilerinizin doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel
verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu Seç Güvenlik Türkiye Bağcılar Mahallesi Açın Caddesi 282. Sokak 5/10 G.O.P 

Çankaya, Ankara adresine yahut kisiselveri@secguvenlik.com e-posta adresine

bildirebilirsiniz.

error: Content is protected !! Security Wall By Arda Yücel !!